EFI-Fotos, -Logos und -Screenshots


VUTEk-Drucker im Super-Wide-Format

  • VUTEk GS3200
GS3200 Angle
GS3200 Angle mit Tisch
GS3200 Angle 1 Rolle mit Martini-Druck
GS3200 Angle 
(JPEG, 491 kB)
GS3200 Angle m. Tisch 
(JPEG, 428 kB)
GS3200 Angle 1 Rolle
mit Martini-Druck
(JPEG, 560 kB)
GS3200 Angle Flachbett mit Martini-Ausdruck
GS3200 Angle Flachbett mit Martini-Ausdruck LR
GS3200 Straight On 2 Rollen Werbedruck
GS3200 Angle
Flachbett mit Martini-Druck
(JPEG, 660 kB)
GS3200 Angle
Flachbett mit Martini-Druck LR
(JPEG, 48 kB)
GS3200 Straight On 
2 Rollen Werbedruck
(JPEG, 630 kB)
  • VUTEk GS5000r
GS5000r Angle
GS5000r Straight On 1 Rolle Bootsmesse
GS5000r Straight On 3 Rollen Sushi
GS5000r Angle 
(JPEG, 522 kB)
GS5000r Straight On 
1 Rolle Bootsmesse 
(JPEG, 671 kB)
GS5000r Straight On 
3 Rollen Sushi 
(JPEG, 672 kB)
GS5000r Straight On 1 Rolle Bootsmesse LR
GS5000r Straight On 
1 Rolle Bootsmesse LR 
(JPEG, 51 kB)
   
  • VUTEk QS3220
VUTEk QS3220 Rolle
VUTEk QS3220 Flachbett
VUTEk QS3220
Rolle-zu-Rolle
(JPEG, 804 kB)
VUTEk QS3220
Flachbett
(JPEG, 724 kB)
  • VUTEk GS2000
GS2000 Flachbett
GS2000LX Flachbett Ext V2
Vutek GS 2000 Flachbett 
(JPEG, 238 kB)

Vutek GS2000LX Flachbett 
(JPEG, 4,53 MB)

  • VUTEk GS3250
GS3250 Angle Flachbett
GS3250R
Vutek GS3250 Angle Flachbett 
(JPEG, 311 kB)
Vutek GS3250R 
(JPEG, 3,13 MB)

 

VUTEk TX3250r Small
VUTEk GS3250LX Flachbett
Vutek TX3250R 
(JPEG, 1,29 MB)

Vutek GS3250LX Flachbett 
(JPEG, 734 kB)

  • VUTEk QS2 Pro
VUTEk QS2 Pro
Vutek QS2 Pro
(JPEG, 715 kB)
  • VUTEk QS3 Pro
QS3 Pro 4x8 Medien 186 V5
Vutek QS3 Pro Media 
(JPEG, 1,41 MB)
  • Orion DS V2
Orion DS V2
Orion DS V2
(JPEG, 1,01 MB)
  • VUTEk-Tinten
QS-Serie 2 UltraVu-Tinten
Lösemittel UV
UltraVu-Gruppe neu
VUTEk QS-Serie 2 u. UltraVu-Tinten 
(JPEG, 1089 kB)
VUTEk Lösemittel UV
(JPEG, 72 kB)
VUTEk UltraVu-Gruppe neu
(JPEG, 124 kB)
UltraTex neu
BioVu-Tinten neu
UltraVu- u. FabriVu-Tinten
VUTEk UltraTex_Neu 
(JPEG, 120 kB)
VUTEk BioVu Inks_NEU 
(JPEG, 68 kB)
VUTEk UltraVu- u. FabriVu-Tinten 
(JPEG, 3648 kB)