EFI Cretaprint 5.0

简单可靠、直观易用、高度集成且不断演变

Cretaprint 5.0 陶瓷打印机在全速度运作下仍然简单易用,也不会发生故障,可说是性能的飞跃,能让您处于先进技术的中心。作为全新且直观易用的打印机系列,Cretaprint 5.0 经过全面改进,旨在实现最佳性能。 第 5 代陶瓷打印机还结合先进的工业 4.0 解决方案,开启了未来的革新,引领与快速消费环境的连接。

Efi Cretaprint 5.0
EFI Cretaprint PM5

产品页
电话
+34 964 91 20 01
产品页
电话
+34 964 91 20 01
+52 1 81 1080 8755
产品页
电话
+34 964 91 20 01
+39 345 839 88 22
+48 795 404 069
+90 212 999 94 55
产品页
电话
+86 757 825 685 11
+91 78740 90900
+62 21 5794 10 34
+62 21 5794 10 34
+34 964 91 20 01