EFI MarketDirect Fulfillment

MarketDirect Fulfillment
库存管理解决方案

印后加工和库存管理是一个快速增长的细分市场,也是为您的数字和传统印刷服务增加收入的机会。为您的客户增加印后加工服务可以为您的企业带来提供战略整合服务的机会,进一步加强客户关系并防止收入受到竞争影响。EFI MarketDirect Fulfillment 致力于帮助您快速创立库存管理业务并投入运转。

EFI MarketDirect StoreFront

电话
855-EFI-4HLP (855-334-4457)
电子邮件
电话
855-EFI-4HLP (855-334-4457)
电子邮件
电话
+49 2102 745 4500 (Germany)
+44 (0) 1246 298 085 (United Kingdom)
+44 (0) 800 783 2737 (United Kingdom toll free)
+31 20 658 8080 (Netherlands)
电子邮件
电话
+61 7 3625 9200
电子邮件