Zasady ochrony prywatności

Data ostatniej aktualizacji

Nasze Zasady ochrony prywatności zostały zaktualizowane 18 maja 2018 r. Dotyczą one działań spółki Electronics For Imaging, Inc. oraz wszystkich jej spółek stowarzyszonych, w tym spółek zależnych. Poprzednie wersje zasad są dostępne tutaj (wyłącznie w języku angielskim).

Niniejsze Zasady ochrony prywatności poruszają następujące kwestie:


Nasze zobowiązanie w zakresie ochrony prywatności


Państwa prywatność jest dla nas ważna. Aby lepiej ją chronić, opracowaliśmy niniejsze Zasady ochrony prywatności. Zawierają one informacje o tym, jak gromadzimy (zarówno w trybie online, jak i offline) oraz wykorzystujemy Państwa dane, a także wyjaśniają, jaki mają Państwo wybór w kwestii sposobu ich udostępniania. Aby ułatwić znalezienie niniejszych Zasad, zamieściliśmy do nich łącze na naszej stronie głównej.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa Danych osobowych (zdefiniowanych w niniejszym dokumencie) zewnętrznym firmom, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.
Niniejsze Zasady ochrony prywatności opisują stosowane przez nas praktyki informacyjne i dotyczą informacji przekazywanych oraz gromadzonych za pośrednictwem: (i) naszej witryny internetowej z odniesieniem do niniejszych Zasad ochrony prywatności na stronie głównej; (ii) dowolnego oprogramowania będącego naszą własnością lub przez nas opracowanego, sprzedawanego lub promowanego lub (iii) wszelkich produktów albo usług przez nas oferowanych, bez względu na to, czy są hostowane przez nas, czy też zewnętrzną firmę (zwanych dalej łącznie „Kanałami” lub z osobna „Kanałem”), a także informacji, które gromadzimy w trybie offline. Niniejsze Zasady ochrony prywatności mogą podlegać wszelkim szczegółowym i obowiązującym zasadom ochrony prywatności naszych spółek stowarzyszonych. Ponadto nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności mogą się różnić w zależności od wymogów narzucanych przez lokalne przepisy.

Powrót do góry »

Rodzaj gromadzonych danych

Dane osobowe: Osoby, które się z nami kontaktują, są zazwyczaj proszone o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numery telefonów kontaktowych oraz adres e-mail. Dane te pomagają nam udzielać odpowiedzi na otrzymywane pytania. Do korzystania z niektórych Kanałów konieczne może być wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie informacji kontaktowych (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail). W przypadku zakupów przez Internet będziemy również wymagać podania danych karty kredytowej/debetowej, daty ważności, adresu do faktury, adresu wysyłki i innych wymaganych informacji. Możemy również poprosić o podanie daty urodzenia w przypadku rejestracji na forach internetowych. Wysyłając do nas wiadomość e-mail za pośrednictwem Kanału lub z życiorysem przesłanym w związku z chęcią podjęcia u nas pracy, mogą Państwo również podać dodatkowe dane osobowe. Wszystkie wymienione dane osobowe, w tym te przekazane dobrowolnie, są w niniejszych Zasadach ochrony prywatności określane jako „Dane osobowe”. W przypadku braku zgody na podanie Danych osobowych niezbędnych do zapewnienia produktu, usługi lub informacji mogą Państwo nie otrzymać takiego produktu, takiej usługi lub takich informacji.

Dane nieosobowe: Mogą Państwo przekazywać nam pewne dane nieosobowe, takie jak informacje o używanych produktach, nazwa firmy, stanowisko zajmowane w firmie, konkretne informacje elektroniczne zawarte w plikach cookie lub innych podobnych elementach, inne informacje powiązane ze zgłoszeniami pomocy technicznej dotyczącymi naszych produktów, a także wszelkie inne przekazywane przez Państwa lub gromadzone przez nas informacje niebędące Danymi osobowymi. Wszystkie powyższe informacje są określane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności mianem „Danych nieosobowych”.

Powrót do góry »

Sposób gromadzenia danych

Możemy gromadzić Państwa Dane osobowe na wiele sposobów. Dane osobowe mogą być gromadzone w przypadku udostępniania ich w związku z korzystaniem z Kanału, w tym zamawianiem produktu lub usługi, rejestracją na seminarium internetowym, korzystaniem z formularzy Kanałów i faksów, braniem udziału w ankietach, rejestrowaniem produktów, np. w związku z instalacją oprogramowania, używaniem narzędzi lub programów online, udzielaniem odpowiedzi na materiały przesłane pocztą elektroniczną, subskrybowaniem naszego biuletynu i innych publikacji, a także uczestniczeniem w konkursach, wykonywaniem połączeń telefonicznych oraz udzielaniem się na forach i tablicach ogłoszeń Kanałów, bądź też osobiście, na przykład w ramach targów lub innych wydarzeń. Ponadto, korzystając z plików cookie, czystych plików GIF i dzienników witryn internetowych opisanych poniżej, możemy gromadzić zbiorcze Dane nieosobowe z Kanałów, do których klienci uzyskują dostęp lub które odwiedzają.

Pliki cookie: Możemy gromadzić Dane nieosobowe i niektóre Dane osobowe za pomocą plików cookie. Cookie to mały plik zapisywany przez witrynę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Zawiera on konkretne informacje o poprzednich odwiedzinach witryny internetowej. Pliki cookie mogą też zawierać informacje o kraju, języku, przypisanym losowym identyfikatorze sesji, nazwie i adresie użytkownika oraz adresie IP powiązanym z komputerem użytkownika. Możemy używać plików cookie do różnych celów, w tym między innymi do: (i) monitorowania liczby użytkowników korzystających z naszej witryny internetowej w czasie, (ii) rozpoznawania użytkownika podczas ponownych odwiedzin naszej witryny internetowej, (iii) udostępniania funkcji nawigacji i zakupów online, (iv) monitorowania stron odwiedzanych podczas pojedynczej sesji online, analizowania trendów i gromadzenia całej gamy danych demograficznych, (v) dostosowywania szaty graficznej naszej witryny internetowej w celu przyspieszenia jej działania; (vi) przechowywania preferencji użytkowników; (vii) rejestrowania danych sesji, informacji o konkretnym użytkowniku (np. dotyczących odwiedzanych stron) i danych dotyczących dotychczasowej aktywności w naszej witrynie internetowej; (viii) informowania użytkowników o nowych Kanałach, które naszym zdaniem mogą okazać się przydatne, oraz (ix) promowania produktów i usług. Możemy łączyć gromadzone przez nas Dane nieosobowe za pomocą plików cookie z określonymi Danymi osobowymi. Niektórzy z naszych partnerów mogą używać plików cookie w naszych witrynach internetowych. Nie mamy jednak do nich dostępu ani sprawujemy nad nimi kontroli.

Czas przechowywania plików cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym różni się w zależności od rodzaju pliku cookie — trwałego lub dotyczącego sesji. Pliki cookie dotyczące sesji są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu zakończenia przeglądania. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym do czasu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

Większość przeglądarek pozwala na blokowanie plików cookie lub ograniczanie korzystania z tego rodzaju plików. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w menu pomocy przeglądarki. Blokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania przez nas z plików cookie, należy się zapoznać z właściwymi Zasadami dotyczącymi plików cookie w odwiedzanej witrynie.

Czyste pliki GIF: Czyste pliki GIF to małe obrazy (w formacie GIF lub innym formacie graficznym) umieszczone na stronie internetowej, w dokumencie internetowym lub w wiadomości e-mail. Czyste pliki GIF są niewidoczne dla użytkownika, ponieważ mają zazwyczaj bardzo niewielkie wymiary (np. 1 × 1 piksel), a do tego są przezroczyste lub w kolorze tła strony internetowej, dokumentu lub wiadomości e-mail. Nie używamy czystych plików GIF w celu gromadzenia Państwa Danych osobowych. Możemy jednak używać ich do przechwytywania Danych nieosobowych, takich jak dane statystyczne dotyczące korzystania ze stron, funkcji lub innych elementów w Kanałach, a także korzystać z nich w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail. Możemy powiązać te informacje z konkretnym użytkownikiem w celu zapewnienia mu spersonalizowanej obsługi, a także do celów analizy statystycznej związanej z komfortem korzystania z Kanałów lub naszych wiadomości e-mail.

Dzienniki witryn internetowych: Możemy gromadzić Dane nieosobowe w formie dzienników witryn internetowych (zwanych dalej łącznie „Dziennikami”). Dzienniki te są plikami, które rejestrują aktywność w Kanałach i gromadzą dane statystyczne dotyczące aktywności użytkowników, takie jak liczba użytkowników odwiedzających Kanały, częstotliwość odwiedzin, liczba odwiedzin poszczególnych stron internetowych, rodzaj i jakość połączenia internetowego użytkownika z Kanałami oraz identyfikacja sprzętu i oprogramowania użytkownika. Wpisy Dzienników mogą zawierać adresy IP, identyfikatory użytkowników oraz dane identyfikacyjne dostawcy usług internetowych, który zapewnia połączenie z Internetem. Ogólnie rzecz biorąc, używamy Dzienników do obsługi i ulepszania Kanałów, określania popularności niektórych funkcji, prowadzenia wewnętrznych badaniach marketingowych i demograficznych, a także oceniania ogólnej wydajności i aktywności Kanałów.

Komunikacja w obrębie Kanałów: Możemy gromadzić informacje przesyłane przez Państwa w związku z publikowaniem wiadomości na forum Kanału. Wszelkie komunikaty przekazywane przez użytkowników w ramach Kanałów, na przykład na forach, nie powinny być traktowane jako prywatne, a ponadto mogą być przeglądane i zapisywane przez inne osoby. Nie mamy obowiązku monitorowania komunikatów użytkowników, ale zastrzegamy sobie prawo do podejmowania działań w przypadku zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości lub nadużywania uprawnień w zakresie komunikacji. Ponieważ zamieszczane wiadomości są ogólnodostępne i (lub) docierają do szerokiego grona odbiorców, przestrzegamy użytkowników przed ujawnianiem jakichkolwiek Danych osobowych na forach Kanałów.

Powrót do góry »

Sposób wykorzystywania danych

Gromadzone przez nas informacje mogą być wykorzystywane do celów opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Zobowiązujemy się do ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, umową lub innymi zobowiązaniami umownymi albo zgodnie z naszymi zasadami i procedurami, pod warunkiem że są one zgodne z obowiązującym prawem. Więcej informacji na temat sposobów powiadamiania o zmianach naszych Zasad ochrony prywatności znajduje się w sekcji „Aktualizacje Zasad ochrony prywatności”.

Otrzymując od Państwa Dane osobowe lub Dane nieosobowe, możemy wykorzystywać je do wielu różnych celów, w tym:

 • Przetwarzania składanych zamówień dotyczących produktów i usług.
 • Udzielania odpowiedzi na pytania.
 • Oferowania pomocy technicznej i zapewniania obsługi klienta.
 • Informowania o nowych produktach i promocjach, w tym przesyłania biuletynów z informacjami o wydarzeniach, seminariach, aktualizacjach i pomocnych wskazówkach dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas i naszych partnerów. Tego rodzaju wiadomości mogą być przekazywane pocztą elektroniczną lub tradycyjną, a także telefonicznie. Jeśli otrzymamy Państwa zgodę, możemy również przesyłać takie treści za pośrednictwem wiadomości SMS lub mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter).
 • Umożliwiania dokonywania zakupów przez Internet.
 • Umożliwiania udziału w konkursach.
 • Wysyłania informacji o specjalnych promocjach i reklam komercyjnych.
 • Kontaktowania się w związku z ankietami dotyczącymi sposobu prowadzenia przez nas działalności.
 • Przesyłania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów.
 • Umożliwiania rejestracji w usługach online oraz rejestracji produktów.
 • Tworzenia i utrzymywania partnerskich relacji z pośrednikami.
 • Informowania o kwestiach administracyjnych związanych z Kanałami oraz produktami i usługami oferowanymi przez nas lub naszych partnerów.
 • Ulepszania produktów i usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów, a także sposobu prowadzenia działalności.
 • Rozpatrywania podań o pracę oraz ewentualnego udzielania na nie stosownych odpowiedzi.
 • Poprawiania funkcjonalności i wydajności Kanałów oraz usług przez wykorzystywanie opisanych powyżej plików cookie, czystych plików GIF i dzienników witryn internetowych.
Dane osobowe mogą być łączone z Danymi nieosobowymi. Informacje gromadzone w trybie online mogą być łączone z informacjami pozyskanymi w trybie offline. Dane osobowe mogą być aktualizowane lub łączone z danymi będącymi w posiadaniu zewnętrznych firm w celu prowadzenia działań marketingowych związanych z produktami lub usługami, które mogą Państwa zainteresować.

Powrót do góry »

Zasady udostępniania danych

Możemy udostępniać Państwa dane, w tym Dane osobowe, wewnątrz naszej firmy lub dowolnym zewnętrznym firmom niebędącym naszymi spółkami stowarzyszonymi, w tym na przykład naszym operatorom płatności, przedsiębiorstwom zajmującym się analizą stron internetowych czy też dostawcom usług z zakresu zarządzania relacjami z klientami. Ponadto możemy udostępniać takie informacje swoim partnerom, w tym niezależnym sprzedawcom, dostawcom, licencjodawcom, wykonawcom, dystrybutorom, pośrednikom, dealerom, producentom oryginalnego wyposażenia i innym firmom, które utrzymują bądź mogą utrzymywać z nami relacje biznesowe.

Realizacja zamówień produktów i (lub) usług oferowanych przez nas lub w naszym imieniu: Możemy angażować inne firmy i osoby fizyczne w celu pełnienia określonych funkcji w naszym imieniu. Przykłady obejmują między innymi: (i) firmy hostujące Kanały lub pomagające w zarządzaniu nimi, (ii) firmy wspierające proces realizacji zamówienia produktu, w tym kompletowanie zamówienia, dopełnianie formalności związanych z odprawą celną oraz organizowanie transportu i przewozu, (iii) firmy świadczące usługi płatnicze i rozliczeniowe, (iv) firmy prowadzące badania ankietowe lub wspierające nas w działaniach promocyjnych prowadzonych telefonicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, (v) firmy spedycyjne zajmujące się dostarczaniem produktów, zewnętrzni reklamodawcy oraz partnerzy promocyjni zapewniający produkty lub świadczący usługi, (vi) specjalistów ds. obsługi klienta, (vii) dostawców usług hostingowych i internetowych oraz (viii) firmy zajmujące się analizą danych. Dowolna zewnętrzna firma zaangażowana w tego rodzaju działania jest upoważniona do wykorzystywania gromadzonych lub ujawnianych jej informacji w celu realizacji zobowiązań umownych wobec nas, a także wobec Państwa i innych osób fizycznych uzyskujących dostęp do Kanałów lub usług i korzystających z nich, jak również w innych przypadkach dozwolonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Wymagamy, by wymienione zewnętrzne firmy chroniły poufność Danych osobowych, które gromadzą lub do których mają dostęp w ramach realizacji powierzonych im zadań.

Materiały marketingowe: Możemy niekiedy przekazywać Państwa Dane osobowe innym firmom, by umożliwiać im przesyłanie specjalnych ofert lub promocji, które naszym zdaniem mogą okazać się interesujące. Jeśli nie otrzymamy informacji o braku zgody na przesyłanie tego rodzaju informacji, będziemy niekiedy przekazywać Państwa dane. Zachęcamy do zapoznania się ze sposobami, w jakie można poinformować nas o braku zgody na udostępnianie Danych osobowych w celach opisanych powyżej.

Sprzedaż lub przekazywanie informacji: W przypadku fuzji, przejęcia, podziału lub innej transakcji dotyczącej naszej firmy, jednostki organizacyjnej lub części naszych aktywów możemy przekazać Państwa informacje, w tym Dane osobowe, następcy prawnemu, nabywcy lub innemu podmiotowi związanemu z transakcją.

Zgodność z prawem i ochrona przed nadużyciami: Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Państwa informacji, jeśli w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub wymaganiami postępowania sądowego, uniknięcia odpowiedzialności przez nas i (lub) naszych przedstawicieli oraz partnerów i (lub) ochrony naszych praw i własności (w tym własności intelektualnej), a także praw i własności innych podmiotów, w tym przedstawicieli, partnerów i naszych klientów. Ponadto możemy ujawnić zgromadzone informacje, jeśli zajdzie podejrzenie, że osoba fizyczna lub prawna przekazała nieprawdziwe lub niezgodne z prawem informacje, dopuściła się niezgodnego z prawem, oszukańczego lub podejmowanego w złej wierze działania albo zaniechania, podszywała się pod kogoś innego lub usiłowała bezprawnie wykorzystać jakikolwiek system komputerowy lub witrynę internetową bądź uzyskać do nich dostęp.

Powrót do góry »

Nasze zobowiązanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

Chociaż nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Państwa informacji, podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze mające na celu zapobieżenie nieuprawnionemu dostępowi do nich oraz ich niewłaściwemu wykorzystaniu, a także zapewnienie ich prawidłowości. Należy jednak pamiętać, że nie mamy wpływu na bezpieczeństwo innych odwiedzanych przez Państwa witryn i wykorzystywanych usług internetowych – dotyczy to zwłaszcza korzystania z łączy, które tylko pozornie mają przekierowywać użytkownika do naszych usług i witryn internetowych. Chcemy, by użytkownicy Kanałów czuli się pewnie podczas korzystania z nich, jednak żaden system nie jest całkowicie bezpieczny. W związku z tym, mimo że podejmujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki w celu zabezpieczenia Państwa informacji, nie obiecujemy i nie należy oczekiwać, że Państwa Dane osobowe oraz inne komunikaty i treści zawsze pozostaną bezpieczne.

Powrót do góry »

Łącza zewnętrznych firm

Niektóre nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn. Należy jednak pamiętać, że nie mamy wpływu na stosowane w nich praktyki w zakresie gromadzenia informacji, które mogą się różnić od stosowanych przez nas rozwiązań, a także nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności każdej z witryn odwiedzanych po opuszczeniu naszej witryny przed udostępnieniem na nich jakichkolwiek informacji.

Powrót do góry »

Użytkownicy spoza USA

Informacje, które od Państwa pozyskujemy, mogą być gromadzone, przekazywane, przechowywane i przetwarzane w USA oraz w innych krajach, w których my oraz nasi przedstawiciele i partnerzy mamy swoje oddziały. Przepisy w zakresie ochrony danych i inne regulacje obowiązujące w USA oraz w innych krajach, których to dotyczy, mogą nie być tak restrykcyjne, jak przepisy obowiązujące w Państwa kraju, jednak mimo to będziemy przestrzegać niniejszych Zasad ochrony prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tym zastrzeżeniem, prosimy o nieprzekazywanie nam informacji.

Prawa podmiotu danych: Jeśli przebywają Państwo na terenie Unii Europejskiej i chcieliby się Państwo skontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych lub skorzystać z praw przysługujących Państwu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego powszechnie RODO, które mogą obejmować dostęp do Danych osobowych, ich aktualizację, korektę i (lub) usunięcie, mogą to Państwo zrobić w sposób opisany w sekcji „Dostęp do danych i ich korekta”. Oprócz tego mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organów nadzoru, jeśli Państwa dane zostały przetworzone w sposób niezgodny z RODO.

Powrót do góry »

Nasze zobowiązanie w zakresie ochrony prywatności najmłodszych

Ochrona prywatności najmłodszych ma szczególne znaczenie. Z tego powodu za pośrednictwem Kanałów nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji dotyczących osób, o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat. Ponadto żadna część Kanałów nie jest zaprojektowana w sposób, który jest atrakcyjny dla osób poniżej 13. roku życia. Jeśli otrzymamy informację, że jakakolwiek osoba przekazująca nam Dane osobowe nie ukończyła 13. roku życia, usuniemy je.

Powrót do góry »

Dostęp do danych i ich korekta

Aby złożyć wniosek o dostęp do swoich Danych osobowych w celu ich korekty, należy się z nami skontaktować, pisząc na poniższy adres:

Adres e-mail: privacy@efi.com
Adres pocztowy:
Electronics For Imaging, Inc.
Attention: Privacy Policy
6750 Dumbarton Circle
Fremont, CA 94555

Błędy rzeczowe w swoich Danych osobowych można korygować, przesyłając nam zgłoszenie, w którym w wiarygodny sposób wykazano stosowny błąd. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Państwa tożsamości przed udzieleniem dostępu do tych informacji lub umożliwieniem wprowadzenia zmian, a ponadto zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu każdej osobie, która nie potwierdzi swojej tożsamości w sposób, który uznamy za zadowalający.

Powrót do góry »

Rezygnacja z udostępniania danych

Mają Państwo prawo do określenia sposobu, w jakim będziemy mogli wykorzystywać i udostępniać Państwa informacje zewnętrznym firmom. W przypadku otrzymywanych od nas komercyjnych wiadomości e-mail mogą Państwo zrezygnować z ich subskrypcji, postępując zgodnie z podanymi w nich instrukcjami. Mogą Państwo również zrezygnować z nich, przesyłając na adres efi@efi.com wiadomość e-mail o temacie „Remove EFI”. W przypadku rezygnacji z subskrypcji komercyjnych wiadomości e-mail, a następnie ponownej ich subskrypcji, będą je Państwo znowu otrzymywać i podlegać niniejszym Zasadom, zachowując przy tym prawo do rezygnacji.

Jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy udostępniali Państwa Dane osobowe zewnętrznym firmom w celu otrzymywania od nich informacji o produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą być interesujące, mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając na adres efi@efi.com wiadomość e-mail o temacie „Remove Third Parties”.

Informujemy, że z prawa do rezygnacji można korzystać wyłącznie w sposób opisany powyżej. Informujemy również, że pomimo złożenia przez Państwa rezygnacji możemy nadal wykorzystywać i udostępniać Państwa informacje w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, na przykład w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, wysyłania wiadomości administracyjnych, związanych z transakcjami lub dotyczących zamówionych przez Państwa produktów albo usług, a także realizowania złożonych zamówień, lub zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Zasady udostępniania danych”. Ponadto, jeśli Państwa informacje zostały już przekazane zewnętrznej firmie, takiej jak nasz partner, a Państwo nie życzą sobie otrzymywania od niej wiadomości e-mail o charakterze komercyjnym, proszę zastosować się do przekazanych przez nią instrukcji rezygnacji z subskrypcji.

Powrót do góry »

Kontakt

Zachęcamy do zadawania pytań lub zgłaszania uwag dotyczących naszych Zasad ochrony prywatności. Mogą Państwo również skontaktować się z nami, jeśli zachodzi podejrzenie, że Państwa dane są wykorzystywane w sposób niezgodny z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. W takiej sytuacji proszę napisać na następujący adres:

Adres e-mail: privacy@efi.com
Adres pocztowy:
Electronics For Imaging, Inc.
Attention: Privacy Policy
6750 Dumbarton Circle
Fremont, CA 94555

Powrót na górę »

Aktualizacje Zasad ochrony prywatności

Możemy niekiedy wprowadzać zmiany w obowiązujących Zasad ochrony prywatności. Należy regularnie odwiedzać tę witrynę w celu sprawdzania ewentualnych zmian oraz zapoznania się aktualnymi Zasadami ochrony prywatności. Wprowadzając zmiany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, zaktualizujemy datę ich ostatniej zmiany.

Data ostatniej aktualizacji zasad: 18 maja 2018 r.

Powrót do góry »