Zasady ochrony prywatności

Zaktualizowano 9 grudnia 2021 r.

 

Cel
Państwa prywatność jest dla nas ważna. W ramach standardowych działań biznesowych firma EFI pozyskuje informacje od klientów, konsumentów i zewnętrznych firm. Aby lepiej chronić Państwa prywatność, opracowaliśmy niniejszą Politykę ochrony prywatności. Wyjaśniono w niej, jak gromadzimy Państwa dane, przetwarzamy je, przesyłamy (zarówno w trybie online, jak i offline), przechowujemy oraz ujawniamy. Dokument ten zawiera także informacje o tym, jaki mają Państwo wybór w zakresie sposobu udostępniania tych danych. Aby ułatwić znalezienie niniejszej Polityki, zamieściliśmy łącze do niej na naszej stronie głównej.

 

Zakres

Polityka ochrony prywatności obowiązująca w firmie EFI ma zastosowanie względem wszystkich oddziałów firmy Electronics For Imaging, Inc. oraz wszystkich jej podmiotów stowarzyszonych i zależnych (określanych łącznie w niniejszej Polityce ochrony prywatności jako „firma EFI”). Niniejsza Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do wszystkich informacji otrzymanych przez firmę EFI od jej klientów, konsumentów, zewnętrznych firm i wszelkich innych osób, w formie elektronicznej lub papierowej, w ramach działań biznesowych firmy EFI, z uwzględnieniem informacji przesyłanych i gromadzonych za pośrednictwem: (i) witryny internetowej firmy EFI, która zawiera odwołanie do niniejszej Polityki ochrony prywatności na odpowiedniej stronie głównej; (ii) dowolnego oprogramowania będącego własnością, opracowanego, sprzedawanego lub wprowadzanego na rynek przez firmę EFI; lub (iii) dowolnych produktów lub usług oferowanych przez firmę EFI, hostowanych zarówno przez firmę EFI jak i przez zewnętrzne firmy (nazywanych łącznie „Kanałami” lub indywidualnie „Kanałem”), a także do informacji gromadzonych przez firmę EFI w trybie offline. Firma EFI nie sprzedaje ani nie udostępnia Państwa Danych osobowych (zdefiniowanych poniżej) zewnętrznym firmom z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Niniejsza Polityka ochrony prywatności może podlegać wszelkim szczegółowym i obowiązującym politykom ochrony prywatności podmiotów stowarzyszonych firmy EFI i może się różnić w zależności od wymogów lokalnych przepisów.

 

Definicje

„Osoba, której dane dotyczą” to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 

„Dane osobowe” to wszelkie informacje skojarzone z Osobą, której dane dotyczą, które umożliwiają zidentyfikowanie tej osoby — samodzielnie lub w połączeniu z innymi dostępnymi danymi.

 

„Zasady” oznaczają zasady Tarczy Prywatności UE-USA.

 

„Przetwarzanie” oznacza dowolną operację wykonywaną na Danych osobowych.

 

„Wrażliwe dane osobowe” oznaczają Dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania, przekonań światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności i orientacji seksualnej danej osoby.

 

Tarcza Prywatności UE-USA

Firma EFI i jej amerykańskie podmioty stowarzyszone (w tym CRC Information Systems, Inc., EFI CorrSoft LLC, EPS US LLC oraz Jetrion LLC) zapewniają zgodność z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, używania i przechowywania Danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych.  Firma EFI przedstawiła Departamentowi Handlu certyfikat zaświadczający, że działa zgodnie z wyżej wspomnianymi zasadami w odniesieniu do Danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej na podstawie postanowień Tarczy Prywatności. W przypadku wystąpienia konfliktu między warunkami tej Polityki ochrony prywatności i zasadami Tarczy Prywatności zasady Tarczy Prywatności będą rozstrzygające.  Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i wyświetlić nasz certyfikat, należy odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/.

 

Aby zapewnić zgodność z wymogami Tarczy Prywatności, firma EFI potwierdza, że podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. Firma EFI może mieć obowiązek ujawnić Dane osobowe na zgodne z prawem żądanie władz publicznych (np. w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub przestrzegania przepisów prawa).

 

Gromadzenie danych

Firma EFI może na wiele sposobów gromadzić Państwa Dane osobowe w ramach prowadzenia działań biznesowych. Dane osobowe mogą być gromadzone w przypadku udostępniania ich w związku z korzystaniem z Kanału, w tym zamawianiem produktu lub usługi, rejestracją na seminarium internetowym, korzystaniem z formularzy Kanałów i faksów, braniem udziału w ankietach, rejestrowaniem produktów np. w związku z instalacją oprogramowania, używaniem narzędzi lub programów online, udzielaniem odpowiedzi na materiały przesłane pocztą elektroniczną, subskrybowaniem naszego biuletynu i innych publikacji, a także uczestniczeniem w konkursach, wykonywaniem połączeń telefonicznych oraz udzielaniem się na forach i tablicach ogłoszeń Kanałów, bądź też osobiście, na przykład w ramach targów lub innych wydarzeń. Ponadto możemy gromadzić dane potrzebne do składania zapytań, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonów kontaktowych oraz adres e-mail. W przypadku zakupów przez Internet będziemy również wymagać podania danych karty kredytowej/debetowej, daty ważności, adresu do faktury, adresu wysyłki i innych wymaganych informacji. Możemy poprosić o podanie daty urodzenia w przypadku rejestracji na forach internetowych. Możecie Państwo podać dodatkowe Dane osobowe, które chcecie uwzględnić w wiadomości e-mail wysyłanej do nas za pośrednictwem Kanału lub w życiorysie przekazywanym nam w ramach zgłoszenia do pracy w firmie EFI. Zalecamy jednak, aby ilość Danych osobowych przekazywanych firmie EFI w takich sytuacjach ograniczyć do niezbędnego wymaganego zakresu. Określone informacje, które mogą obejmować Dane osobowe, takie jak używane przez Państwa produkty, nazwa firmy, stanowisko zajmowane w firmie, numer seryjny produktu klienta, nazwa użytkownika konta, numer sprawy pomocy technicznej, numer seryjny systemu, pliki dziennika i inne informacje, mogą zostać nam także przekazane w związku ze zgłoszeniem do działu pomocy technicznej dotyczącym jednego z naszych produktów. Możemy także otrzymywać od Państwa dowolne inne informacje przekazane firmie EFI lub gromadzone przez nas w ramach standardowych działań biznesowych. Korzystając z plików cookie, czystych plików GIF i dzienników witryn internetowych opisanych poniżej, firma EFI może gromadzić dane zbiorcze, które mogą obejmować Dane osobowe pochodzące z Kanałów, do których klienci uzyskują dostęp lub które odwiedzają.

 

Pliki cookie: firma EFI może gromadzić informacje przy użyciu plików cookie. Cookie to mały plik zapisywany przez witrynę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Zawiera on konkretne informacje o poprzednich odwiedzinach witryny internetowej. Pliki cookie mogą też zawierać informacje o kraju, języku, przypisanym losowym identyfikatorze sesji, nazwie i adresie użytkownika oraz adresie IP powiązanym z komputerem użytkownika. Firma EFI może używać plików cookie do różnych celów, w tym między innymi do: (i) monitorowania liczby użytkowników korzystających z naszej witryny internetowej w określonym czasie, (ii) rozpoznawania użytkownika podczas ponownych odwiedzin naszej witryny internetowej, (iii) udostępniania funkcji nawigacji i zakupów online, (iv) monitorowania stron odwiedzanych podczas pojedynczej sesji online, analizowania trendów i gromadzenia całej gamy danych demograficznych, (v) dostosowywania szaty graficznej naszej witryny internetowej w celu przyspieszenia jej działania; (vi) przechowywania preferencji użytkowników; (vii) rejestrowania danych sesji, informacji o konkretnym użytkowniku (np. dotyczących odwiedzanych stron) i danych dotyczących dotychczasowej aktywności w naszej witrynie internetowej; (viii) informowania użytkowników o nowych Kanałach, które naszym zdaniem mogą okazać się przydatne, oraz (ix) promowania produktów i usług. Możemy łączyć gromadzone przez nas dane nieosobowe za pomocą plików cookie z określonymi Danymi osobowymi. Niektórzy z naszych partnerów mogą używać plików cookie w naszych witrynach internetowych. My, ze swojej strony, możemy nie mieć do nich dostępu ani kontroli nad nimi, dlatego zachęcamy do zapoznania się z odnośnymi zasadami dotyczącymi plików cookie odwiedzanej witryny.

 

Czas przechowywania plików cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika różni się w zależności od rodzaju pliku cookie: trwałego lub dotyczącego sesji. Pliki cookie dotyczące sesji są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu zakończenia przeglądania. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym do czasu ich wygaśnięcia lub usunięcia.


Ustawienia dotyczące plików cookie można zmieniać z poziomu aplikacji przeglądarki internetowej. W ten sposób można zablokować pliki cookie, ograniczyć ich używanie oraz usunąć pliki cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w menu pomocy przeglądarki.
Zablokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny internetowej firmy EFI. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania plików cookie przez firmę EFI, należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi plików cookie obowiązującymi w odwiedzanej witrynie.


Czyste pliki GIF: czyste pliki GIF to małe obrazy (w formacie GIF lub innym formacie graficznym) umieszczone na stronie internetowej, w dokumencie internetowym lub w wiadomości e-mail. Czyste pliki GIF są niewidoczne dla użytkownika, ponieważ mają zazwyczaj bardzo niewielkie wymiary (np. 1 × 1 piksel), a do tego są przezroczyste lub w kolorze tła strony internetowej, dokumentu lub wiadomości e-mail. Nie używamy czystych plików GIF w celu gromadzenia Państwa Danych osobowych. Możemy jednak używać ich do przechwytywania danych nieosobowych, takich jak dane statystyczne dotyczące korzystania ze stron, funkcji lub innych elementów w Kanałach, a także korzystać z nich w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail. Możemy powiązać te informacje z konkretnym użytkownikiem w celu zapewnienia mu spersonalizowanej obsługi, a także do celów analizy statystycznej związanej z komfortem korzystania z Kanałów lub naszych wiadomości e-mail.

Dzienniki witryn internetowych: firma EFI może gromadzić informacje w postaci dzienników witryn internetowych (nazywanych łącznie „Dziennikami”). Dzienniki te są plikami, które rejestrują aktywność w Kanałach i gromadzą dane statystyczne dotyczące aktywności użytkowników, takie jak liczba użytkowników odwiedzających Kanały, częstotliwość odwiedzin, liczba odwiedzin poszczególnych stron internetowych, rodzaj i jakość połączenia internetowego użytkownika z Kanałami oraz identyfikacja sprzętu i oprogramowania użytkownika. Wpisy Dzienników mogą zawierać adresy IP, identyfikatory użytkowników oraz dane identyfikacyjne dostawcy usług internetowych, który zapewnia połączenie z Internetem. Ogólnie rzecz biorąc, używamy Dzienników do obsługi i ulepszania Kanałów, określania popularności niektórych funkcji, prowadzenia wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, a także oceniania ogólnej wydajności i aktywności Kanałów.

Komunikacja w obrębie Kanałów: firma EFI może gromadzić informacje przesyłane przez Państwa w związku z publikowaniem wiadomości na forum Kanału. Wszelkie komunikaty przekazywane przez użytkowników w ramach Kanałów, na przykład na forach, nie powinny być traktowane jako prywatne, a ponadto mogą być przeglądane i zapisywane przez inne osoby. Nie mamy obowiązku monitorowania komunikatów użytkowników, ale zastrzegamy sobie prawo do podejmowania działań w przypadku zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości lub nadużywania uprawnień w zakresie komunikacji. Ponieważ zamieszczane wiadomości są ogólnodostępne i/lub docierają do szerokiego grona odbiorców, przestrzegamy użytkowników przed ujawnianiem jakichkolwiek Danych osobowych na forach Kanałów.

Cel gromadzenia Danych osobowych

Firma EFI może przetwarzać, gromadzić i ujawniać Państwa Dane osobowe za Państwa zgodą. Istnieje jednak kilka sytuacji, w których firma EFI może przetwarzać i ujawniać Państwa Dane osobowe bez wyraźnej zgody — na przykład w przypadku następujących podstaw prawnych:

 

 • Wykonanie umowy
 • Przetwarzanie Danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie firmy EFI
 • Przetwarzanie jest niezbędne lub prawnie wymagane, odbywa się w celu zapewnienia ochrony interesów publicznych, ochrony Państwa żywotnych interesów lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia
 • Przetwarzanie Danych osobowych upublicznione przez osobę, której dane dotyczą
 • Przetwarzanie lub przekazywanie danych jest wymagane przepisami prawa

 

Firma EFI przetwarza, gromadzi i ujawnia Państwa Dane osobowe między innymi w następujących celach:

 

 • Przetwarzanie składanych zamówień dotyczących produktów i usług
 • Odpowiadanie na zadawane pytania dotyczące produktów i usług
 • Zapewnienie pomocy technicznej lub obsługi klienta w zakresie produktu lub usługi
 • Działania dotyczące marketingu i sprzedaży
 • Tworzenie i utrzymywanie partnerskich relacji z pośrednikami
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • Podejmowanie prac nad rozwojem produktów
 • Wykrywanie oszustwa i zapobieganie mu
 • Weryfikowanie Państwa tożsamości

 

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy udostępniać Państwa dane, w tym Dane osobowe, wewnątrz naszej firmy lub dowolnym zewnętrznym firmom niebędącym naszymi spółkami stowarzyszonymi, w tym na przykład naszym operatorom płatności, przedsiębiorstwom zajmującym się analizą stron internetowych czy też dostawcom usług z zakresu zarządzania relacjami z klientami. Ponadto możemy udostępniać takie informacje swoim partnerom, w tym niezależnym sprzedawcom, dostawcom, licencjodawcom, wykonawcom, dystrybutorom, pośrednikom, dealerom, producentom oryginalnego wyposażenia i innym firmom, które utrzymują bądź mogą utrzymywać z nami relacje biznesowe.

Realizacja zamówień produktów i/lub usług oferowanych przez firmę EFI lub w jej imieniu: firma EFI może angażować inne firmy i osoby fizyczne w celu pełnienia określonych funkcji w jej imieniu. Przykłady obejmują między innymi: (i) firmy hostujące Kanały lub pomagające w zarządzaniu nimi, (ii) firmy wspierające proces realizacji zamówienia produktu, w tym kompletowanie zamówienia, dopełnianie formalności związanych z odprawą celną oraz organizowanie transportu i przewozu, (iii) firmy świadczące usługi płatnicze i rozliczeniowe, (iv) firmy prowadzące badania ankietowe lub wspierające nas w działaniach promocyjnych prowadzonych telefonicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, (v) firmy spedycyjne zajmujące się dostarczaniem produktów, zewnętrzni reklamodawcy oraz partnerzy promocyjni zapewniający produkty lub świadczący usługi, (vi) specjalistów ds. obsługi klienta, (vii) dostawców usług hostingowych i internetowych oraz (viii) firmy zajmujące się analizą danych. Dowolna zewnętrzna firma zaangażowana w tego rodzaju działania jest upoważniona do wykorzystywania gromadzonych lub ujawnianych jej informacji w celu realizacji zobowiązań umownych wobec nas, a także wobec Państwa i innych osób fizycznych uzyskujących dostęp do Kanałów lub usług i korzystających z nich, jak również w innych przypadkach dozwolonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Wymagamy, aby wymienione zewnętrzne firmy chroniły poufność gromadzonych lub udostępnionych Danych osobowych w ramach realizacji zadań powierzonych im przez firmę EFI.

Materiały marketingowe: Czasami firma EFI może przekazywać Państwa Dane osobowe zewnętrznym firmom, aby umożliwiać im przesyłanie specjalnych ofert lub promocji, które naszym zdaniem mogą okazać się interesujące. Jeśli nie otrzymamy informacji o braku zgody na przesyłanie tego rodzaju informacji, czasami możemy udostępniać Państwa dane. Zachęcamy do zapoznania się ze sposobami, w jakie można poinformować nas o braku zgody na udostępnianie Danych osobowych w celach opisanych powyżej.

Sprzedaż lub przekazywanie informacji: w przypadku fuzji, przejęcia, podziału lub innej transakcji dotyczącej firmy EFI, jednostki organizacyjnej EFI lub części aktywów firmy EFI nasza firma może przekazać Państwa informacje, w tym Dane osobowe, następcy prawnemu, nabywcy lub innemu podmiotowi związanemu z transakcją.

Zgodność z prawem i ochrona przed nadużyciami: firma EFI zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa informacji, jeśli w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub wymaganiami postępowania sądowego, uniknięcia odpowiedzialności przez nas i/lub naszych przedstawicieli oraz partnerów i/lub ochrony naszych praw i własności (w tym własności intelektualnej), a także praw i własności innych podmiotów, w tym naszych przedstawicieli, partnerów i klientów. Ponadto możemy ujawnić zgromadzone informacje, jeśli zaistnieje podejrzenie, że osoba fizyczna lub prawna przekazała nieprawdziwe lub niezgodne z prawem informacje, dopuściła się niezgodnego z prawem, oszukańczego lub podejmowanego w złej wierze działania albo zaniechania, podszywała się pod kogoś innego lub usiłowała bezprawnie wykorzystać jakikolwiek system komputerowy lub witrynę internetową albo uzyskać do nich dostęp.


Odpowiedzialność w zakresie dalszego przekazywania danych: firma EFI uzyska od swoich partnerów, usługodawców i zewnętrznych firm potwierdzenia, że zapewniają oni ten sam poziom ochrony Danych osobowych, który zagwarantuje zgodność z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Firma EFI działa zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności w zakresie odpowiedzialności w ramach dalszego przekazywania danych.

 

Rezygnacja z udostępniania danych
Mają Państwo prawo do określenia sposobu, w jakim będziemy mogli wykorzystywać i udostępniać Państwa Dane osobowe zewnętrznym firmom. W przypadku otrzymywanych od nas komercyjnych wiadomości e-mail mogą Państwo zrezygnować z ich subskrypcji, postępując zgodnie z podanymi w nich instrukcjami. Mogą Państwo również zrezygnować z nich, przesyłając na adres
efi@efi.com wiadomość e-mail o temacie „Remove EFI”.  W przypadku rezygnacji z subskrypcji komercyjnych wiadomości e-mail, a następnie ponownej ich subskrypcji, będą je Państwo znowu otrzymywać i podlegać niniejszym Zasadom, zachowując przy tym prawo do ponownej rezygnacji z subskrypcji.

Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy udostępniali Państwa Dane osobowe zewnętrznym firmom w celu otrzymywania od nich informacji o produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą być interesujące, mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając na adres
efi@efi.com wiadomość e-mail o temacie „Remove Third Parties”.

 

Informujemy, że z prawa do rezygnacji można korzystać wyłącznie w sposób opisany powyżej. Firma EFI nadal może przetwarzać i ujawniać Państwa dane, jak to opisano w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Ponadto, jeśli Państwa informacje zostały już przekazane zewnętrznej firmie, takiej jak nasz partner, a Państwo nie życzą sobie otrzymywania od niej wiadomości e-mail o charakterze komercyjnym, proszę zastosować się do przekazanych przez nią instrukcji rezygnacji z subskrypcji. Więcej informacji można znaleźć w część zatytułowanej „Ujawnianie Danych osobowych zewnętrznym firmom” znajdującej się powyżej.

Nasze zobowiązanie w zakresie ochrony danych dziec

Ochrona prywatności najmłodszych ma szczególne znaczenie. Z tego powodu za pośrednictwem Kanałów nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji dotyczących osób, o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat. Ponadto żadna część Kanałów nie jest zaprojektowana w sposób, który jest atrakcyjny dla osób poniżej 13. roku życia. Jeśli otrzymamy informację, że jakakolwiek osoba przekazująca nam Dane osobowe nie ukończyła 13. roku życia, usuniemy je.

 

Bezpieczeństwo

Wprawdzie firma EFI nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Państwa informacji, lecz podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki mające na celu wspomaganie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do uzyskanych od Państwa danych oraz przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, a także zapewnienie ich prawidłowej obsługi. Należy jednak pamiętać, że firma EFI nie ma wpływu na bezpieczeństwo innych odwiedzanych przez Państwa witryn i wykorzystywanych usług internetowych, nawet jeśli dane łącze może pozornie przekierowywać do witryn i usług firmy EFI. Chcemy, by użytkownicy Kanałów czuli się pewnie podczas korzystania z nich, jednak żaden system nie jest całkowicie bezpieczny. W związku z tym, mimo że podejmujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki w celu zabezpieczenia Państwa informacji, nie obiecujemy i nie należy oczekiwać, że Państwa Dane osobowe oraz inne komunikaty i treści zawsze pozostaną bezpieczne.

 

Integralność danych i ograniczenie dotyczące celu

Firma EFI będzie korzystać z Danych osobowych wyłącznie w celu, w jakim zostały od Państwa uzyskane. Firma EFI wdroży odpowiednie procedury, aby Dane osobowe były wykorzystywane w odpowiednim zamierzonym celu oraz były dokładne, kompletne i aktualne. Firma EFI dopilnuje także, aby Dane osobowe były przechowywane tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu. To zobowiązanie nie oznacza, że firma EFI nie będzie przetwarzać Danych osobowych przez dłuższy okres oraz w zakresie niezbędnym do rozsądnej realizacji celów archiwizacji na potrzeby pożytku publicznego, dziennikarstwa, literatury i sztuki, badań naukowych lub historycznych oraz analizy statystycznej. W takich sytuacjach przetwarzanie danych podlega zasadom i warunkom w ramach Tarczy Prywatności.

 

Prawa indywidualne

Informacje, które uzyskuje od Państwa firma EFI, mogą być gromadzone, przekazywane, przechowywane i przetwarzane w USA oraz w innych krajach, w których firma EFI oraz jej przedstawiciele i partnerzy mają swoje oddziały.

Jeśli będzie to prawnie wymagane, firma EFI zapewni odpowiednim osobom dostęp do ich Danych osobowych i/lub zmieni, usunie, poprawi lub udostępni Dane osobowe, jeśli są one nieprawidłowe lub są przetwarzane niezgodnie z prawem. Aby skontaktować się z firmą EFI w celu złożenia żądania, należy skorzystać z następujących danych kontaktowych:

Adres e-mail: 
privacy@efi.com
Adres pocztowy:
Electronics For Imaging, Inc.
Attention: Privacy Manager

12 Innovation Way
Londonderry, NH 03053
USA

 

Błędy rzeczowe w swoich Danych osobowych można korygować, przesyłając nam zgłoszenie, w którym w wiarygodny sposób wykazano stosowny błąd. Firma EFI zastrzega sobie prawo do zweryfikowania Państwa tożsamości przed udzieleniem dostępu do Danych osobowych lub umożliwieniem wprowadzenia zmian, a ponadto zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu każdej osobie, która nie potwierdzi swojej tożsamości w sposób, który uznamy za zadowalający.

 

Rezydenci stanu Kalifornia

Dokument prawny California Consumer Privacy Act (“CCPA”) nadaje rezydentom stanu Kalifornia następujące prawa:

 

 • Informowanie o tym, jakie dane osobowe zostały zgromadzone w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Dostęp do zebranych przez nas danych osobowych
 • Usuwanie zebranych przez nas danych osobowych (z wyjątkami)
 • Brak dyskryminowania przy egzekwowaniu przedmiotowych praw ochrony danych osobowych

 

Rezydenci stanu Kalifornia mogą skorzystać z prawa do informacji na temat danych osobowych, uzyskania do nich dostępu albo ich usunięcia, korzystając z poniższego łącza:

 

https://www.efi.com/legal/privacy/ccpa/

 

Jesteśmy zobowiązani zweryfikować Państwa żądanie przed jego spełnieniem oraz spełnić je w ciągu 45 dni od jego wpłynięcia.

 

EFI nie sprzedaje żadnych Danych osobowych zgromadzonych na Państwa temat.

 

Niezależna ochrona prawna i egzekwowanie prawa

Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności firma EFI zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub przekazywania Danych osobowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje albo złożyć skargę, osoby fizyczne mogą kontaktować się z firmą EFI za pośrednictwem poniższego adresu e-mail:

 

E-mail: privacy@efi.com

 

W wierszu tematu należy umieścić zwrot: „Data Subject Request”. Firma EFI dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wiadomość w ciągu 45 dni.

 

Ponadto firma EFI zobowiązuje się do przekazywania nierozstrzygniętych sporów dotyczących Tarczy Prywatności do organizacji JAMS, alternatywnego dostawcy usług rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.  Usługi organizacji JAMS są świadczone bezpłatnie. Jeżeli nie otrzymają Państwo od nas potwierdzenia wpłynięcia skargi albo odpowiedzi na nią w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt z organizacją JAMS przy użyciu poniższego łącza:

 

https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield

 

Wiążące postępowanie arbitrażowe: W pewnych okolicznościach, w celu rozpatrzenia Państwa skargi mają Państwo możliwość skorzystania z wiążącego postępowania arbitrażowego prowadzonego przez Organ Arbitrażowy Tarczy Prywatności.Aby skorzystać z prawa do arbitrażu, trzeba:

 

(i) zgłosić roszczenie bezpośrednio do firmy EFI i dać jej 45 dni na odpowiedź;

(ii) wykorzystać odpowiedni mechanizm niezależnej ochrony prawnej, JAMS, który jest dostępny bezpłatnie; oraz

(iii) zgłosić sprawę w Departamencie Handlu za pośrednictwem organu ds. ochrony danych i umożliwić Departamentowi Handlu dołożenie wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia zgłoszonej kwestii (bezpłatnie).


Więcej informacji na temat prawa do arbitrażu można uzyskać w witrynie internetowej dotyczącej Tarczy Prywatności.
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

 

Aktualizacje Polityki ochrony prywatności

Firma EFI może okresowo modyfikować swoją Politykę ochrony prywatności. Należy regularnie odwiedzać tę witrynę w celu sprawdzania ewentualnych zmian oraz zapoznania się aktualną Polityką ochrony prywatności. Po wprowadzeniu zmian w Polityce ochrony prywatności zmieniamy odpowiednio datę aktualizacji u dołu tego dokumentu.